Všeobecné podmínky půjčovny kol

1. "Všeobecné podmínky"

  1.1.POŽADOVANÉ DOKLADY PRO FYZICKOU OSOBU – NÁJEMCE

  • Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz
  • Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

  1.2 PLATBA

  • Nájemce uhradí pronajímateli nájemné dle platného ceníku, a to v hotovosti při převzetí kola.
  • Jedním dnem se rozumí 1 kalendářní den.
  • Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.

  1.3 KAUCE

  • Kauce za každé zapůjčené kolo je vybíraná v hotovosti při převzetí kola a následně bude vydána při vrácení kola. Kauce činí 5000,- Kč.
  • Složená kauce nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození kola, poškození příslušenství,) ztráta předmětu nájmu bez ohledu na zavinění na straně nájemce, úhradě nájemného v případě, kdy nájemce je v prodlení s vrácením předmětu pronajímateli .

  1.4 NÁJEMNÍ SMLOUVA

  • Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem

  B&Z Lesní práce s.r.o., Švermova 272, Nová Bystřice IČO: 04865791

  a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.

  • Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením kola.
  • Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky.

  2. PODMÍNKY PRONÁJMU A POUŽÍVÁNÍ KOLA

   2.1 PŘEVZETÍ KOLA A JEHO PROVOZ

   • Nájemce je povinen se seznámit se "Smluvními podmínkami pronájmu" a zkontrolovat předmět nájmu, jestli je v náležitém funkčním stavu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   • Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje předmět nájmu na své vlastní riziko.
   • Právo užívat předmět nájmu zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná.
   • Nájemce je povinen při provozu pronajímaného kola nebo příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
   • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola.
   • Po podpisu smlouvy, přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
   • Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu nájmu, jakož i s jeho základní údržbou. (nabíjení baterie, parkování, transport atd.)

   2.2 ZODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT NÁJMU A RIZIKA

   • Nájemce zodpovídá za předmět nájmu a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození. Nájemce ručí za zapůjčený předmět nájmu do výše 100% nákupní ceny.
   • Nájemce si půjčuje předmět nájmu na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
   • Nájemce bere na vědomí a respektuje skutečnost, že pronájem horského kola pro dítě mladší 18ti let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která nese za jeho jednání zodpovědnost.
   • Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků

   2.3 POKUTY A PENÁLE

   • Za pozdní vrácení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení
   • V případě krádeže je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
   • Nájemce se zavazuje vrátit elektrokolo zbavené hrubých nečistot. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného půjčovného a to ve výši 150,- Kč včetně DPH za každé znečištěné elektrokolo a tato částka se odečte z vratné kauce. JE ZAKÁZÁNO UMÝVAT EKOLO TLAKOVOU MYČKOU.

   2.4 PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KOLA

   • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelům, ke kterému je určeno
   • Horské kolo – určeno pro rekreační jízdu v horském terénu a na cyklostezku, nikoli ke sjezdu a překonávání umělých překážek.
   • Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém elektrokole jakékoli změny či úpravy vyjma: změny výšky sedlovky, oprava defektů.
   • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu.
   • V případě technické závady na kole, s výjimkou drobných defektů - propíchnutí pneumatik, spadlý řetěz, povolení magnetu na špici kola ke snímači rychlosti, je nájemce povinen přerušit jízdu na kole a kolo neprodleně vrátit k odbornému odstranění závady. Doba zapůjčení bude dle provozních možností prodloužena, případně bude poměrně sníženo nájemné.
   • Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad.
   • V případě poškození kola a vypůjčeného vybavení hradí nájemce poškození v plné výši. Nájemce souhlasí s tím, že na veškeré případné náklady spojené s opravou poškozeného předmětu, bude použita vratná kauce. Pokud částka přesáhne hodnotu kauce, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě do pěti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
   • Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu vzniklé škody, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

   3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

   • Zapůjčené věci nejsou pojištěny proti ztrátě a krádeži!! V tomto případě je povinen nájemce uhradit vzniklou ztrátu v plné výši pořizovací ceny zapůjčení věci.