Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej palivového dřeva a ostatního zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese https://www.zibu.cz/

Prodávající: B&Z Lesní práce s.r.o., Švermova 272, Nová Bystřice. Zapsán u Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, IČ:04865791, DIČ: CZ04865791.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jenž je umístěn na webové stránce https://www.zibu.cz/.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou-li v kupní smlouvě ujednána odlišná ujednání, mají přednost před zněním obchodních podmínek. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Popis produktu: palivové dřevo

2.1. Prodejní jednotky

2.1.1. Prostorový metr rovnaný (prmr) - polena, kulatina

Palivové dřevo v délce 1 metr se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech skládaných (prmr), což je dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).

2.1.2. Prostorový metr sypaný (prms) - štípaná polínka různých délek

Štípaná polínka různých délek je dřevo nerovnané, volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 prms).    

2.1.3. Metrové dřevo v polenech (prm)

Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na pečlivosti skládání dřeva. Při ručním řezání metrového dřeva může vzniknout určitá tolerance délky. Při změně délky (nařezání na kratší polínka) a naskládání dřeva, nelze provést následné kontrolní měření, protože vzniká narovnání křivostí a lepší zapadnutí drobného dřeva. Po pořezání a uskladnění dodaného dřeva je jasné, že bude jiný obsah, než byl dodán, protože pořezáním dřeva vzniknou kusy dřeva, které se dají lépe uskladnit.

2.1.4. Štípaná polínka

Štípaná polínka řežeme podle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 50 cm.

2.1.5. Důležité informace

  • množství dřeva obsaženého v 1 prostorovém metru rovnaném (PRMR) se pohybuje okolo hodnot 0,6 až 0,7 (čistého) množství dřeva v kubických metrech
  • množství dřeva obsaženého v 1 prostorovém metru sypaném (PRMS) se pohybuje okolo hodnoty 0,4 (čistého) množství dřeva v kubických metrech

2.2. Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme čerstvé, z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. To znamená, že letos zakoupené „čerstvé“ dřevo nejlépe poslouží za 2 roky.

2.3. Hniloba dřeva

České normy stanovují, že palivové a krbové dřevo musí splňovat především požadavek na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. musí nést jiné známky poškození, jako např. pokřivení, sukovatost apod. Je důležité si uvědomit, že kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva. Námi dodávané palivové dřevo obsahuje max. 10 % hniloby.  

3. Objednávka zboží

Sortiment nabízeného palivového a krbového dřeva (dále „zboží“) je uveden na internetovém obchodu na webové stránce https://www.zibu.cz/.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující vybere druh palivového dřeva a množství, vyplní kontaktní údaje, způsob dopravy zboží a objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Po dokončení objednávky je objednávka odeslána prodávajícímu, který její obdržení neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tato zpráva je automaticky generována pro informaci kupujícímu, že prodávající jeho objednávku obdržel, ale nezavazuje prodávajícího k dodání objednaného zboží. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany prodávajícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci se zbožím.  

4. Dodací lhůta

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy dohodnut telefonicky nebo e-mailem.  

5. Platba

  • osobně při dodávce palivového dřeva, vždy před složením palivového dřeva
  • převodem na bankovní účet před dodáním palivového dřeva, na základě zaslané faktury prodejcem

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6. Podmínky dodání zboží, reklamace

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na uvedené adrese kupujícího.

Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, potvrzuje dodávku zboží, které si objednal a jeho kvalitu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.  

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na odkaze zde „Zásady zpracování osobních údajů“. Tyto webové stránky používají soubory cookies, více informací o cookies najdete zde „Cookies„.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky.